ارائه خدمات توسعه کسب و کار و اخذ اقامت آلمان

ارائه خدمات توسعه کسب و کار و اخذ اقامت آلمان، از طریق کسب اطلاعات عمومی در خصوص وضعیت کنونی و گذشته کسب و کار شما، تحصیلات و زمینه های حرفه ای شما آغاز می شود.

یکی از مراحل بسیار مهم برای انجام یک پروژه مهاجرت کسب و کار موفق – در کنار بهره مندی از یک طرح کسب و کار بسیار قوی و خدمات حقوقی با کیفیت – تجزیه و تحلیل موقعیت است که در بسیاری از موارد می تواند منجر به رد پیشنهاد مشتری در آلمان شود. برای این منظور از شما خواهشمندیم اطلاعات زیر را تکمیل فرمایید:

متاهلمجرد


Gheidi Law Office

We seek lasting relationship with our clients & we adhere to our principles.

Gheidi Law Office

We are here to assist you to uphold your legal compliance system as you are striving to improve integrity and ethical management while making investment or doing business in the territory of Iran.We pride ourselves on rendering high-quality, rapid and accurate legal services to our clients. Conducting a team-based and creative way of working, we aim to remain approachable and responsible toward our clients, for which distinguished global enterprises have placed us in the position of trust.

No. 317, Padideh Building 47, Sarafraz,
Beheshti (Abbas Abad),
Tehran, Iran- 1587696411

P.O Box 15875-6941

Tel: (+98 21) 88171982- 88173014
Fax: (+98 21) 88540811

 

Email: info@gheidilawoffice.com