مراحل اخذ اقامت آلمان از طریق ثبت شرکت

 

مرحله اول: 

 • بررسی پیشینه متقاضی و تحلیل نیازسنجی شهرهای مختلف کشور آلمان و انجام تحقیقات اولیه بازار
 • تعامل با اداره مهاجرت منطقه انتخابی و دریافت تاییدیه های اولیه
 • تهیه طرح تجاری و ایجاد مفاهیم کسب و کار
 • ارائه مفهوم اولیه طرح کسب و کار به مقامات آلمانی
 • تعامل با اتاق بازرگانی و سازمان توسعه اقتصادی برای بهبود طرح کسب و کار بر اساس نیازمندی های اقتصادی منطقه، ایجاد فرصت های شغلی و همچنین تهیه طرح کسب و کار خلاقانه که مورد تایید مقامات آلمان قرار گیرد
 • برقراری تماس با سفارت آلمان و اداره مهاجرت آلمان و همراهی و آماده سازی متقاضی برای مصاحبه سفارت و پیگیری های مربوط به سفارت آلمان در ایران
 • دریافت تاییدیه اولیه طرح کسب و کار از اتاق بارگانی آلمان و اداره توسعه اقتصادی
 • دریافت ویزای 90 روزه متقاضی مربوط به پاراگراف 21 مهاجرت

مرحله دوم: 

 • مشاوره و کمک به متقاضی جهت خرید یا اجاره کوتاه مدت یا بلندمدت محل اقامت
 • اخذ کلیه تاییدیه های لازم جهت اجرای فعالیت های کسب و کار متقاضی
 • کلیه خدمات مورد نیاز جهت ثبت شرکت و ثبت نام تجاری شرکت
 • تهیه پیش نویس های اساسنامه شرکت و اجرای کلیه فرآیندهای ثبت در دفتر اسناد رسمی
 • فراهم نمودن کلیه نیازمندی های لازم متقاضی جهت گشایش حساب بانکی حقیقی و حقوقی
 • انجام کلیه فرآیندهای مربوط به بیمه نمودن متقاضی و همراهان وی
 • مشاوره و کمک به متقاضی جهت دریافت آدرس ثبت شده شرکت (در شرایطی که متقاضی قصد راه اندازی دفتر کار فیزیکی در کشور آلمان را نداشته باشد نیز خدمات کامل در این زمینه در اختیار وی قرار خواهد گرفت)
 • دریافت نوبت از اداره مهاجرت و ارائه مدارک به آن اداره و دریافت کارت اقامت

مرحله سوم:

 • ثبت آدرس سکونت متقاضی در شهرداری
 • ثبت تجاری شرکت از طریق دادگاه و اخذ شماره ثبت شده مشتری
 • تکمیل کلیه فرم های اداره مالیات و درخواست شماره مالیاتی
 • اخذ VAT No آلمان و اروپا برای شرکت متقاضی
 • تهیه لیست حقوقی ماهیانه جهت ارائه به سازمان مالیات
 • ثبت فایل بازنشستگی
 • ارائه کلیه خدمات حسابداری در سال اول
 • ارائه خدمات مشاوره حسابرسی سالیانه و تعامل با حسابرس دولتی

تبصره- برای متقاضیانی که قادر به اجرای کسب و کار مربوطه در کشور آلمان نمی باشند، خدمات مدیریت شرکت به صورت جداگانه توسط دفتر آلمان اجرا می گردد. مدت زمان اجرای این خدمات با توجه به مدت زمان کارت اقامت ایشان (یک ساله یا دوساله) می باشد.

Gheidi Law Office

We seek lasting relationship with our clients & we adhere to our principles.

Gheidi Law Office

We are here to assist you to uphold your legal compliance system as you are striving to improve integrity and ethical management while making investment or doing business in the territory of Iran.We pride ourselves on rendering high-quality, rapid and accurate legal services to our clients. Conducting a team-based and creative way of working, we aim to remain approachable and responsible toward our clients, for which distinguished global enterprises have placed us in the position of trust.

No. 317, Padideh Building 47, Sarafraz,
Beheshti (Abbas Abad),
Tehran, Iran- 1587696411

P.O Box 15875-6941

Tel: (+98 21) 88171982- 88173014
Fax: (+98 21) 88540811

 

Email: info@gheidilawoffice.com